AUTO JEREMIÁŠOVA s.r.o.
Autorizovaný servis Mitsubishi Motors


Podmínky používání stránek M Motors CZ s.r.o.

Vítáme Vás na internetových stránkách www.mitsubishi-motors.cz („internetové stránky“ nebo „portál“). Internetové stránky jsou bezplatně přístupné uživatelům, kteří mají přidělené přihlašovací údaje do neveřejné části portálu a jejich užívání se řídí těmito podmínkami pro používání internetových stránek („podmínky“).

Provozovatelem těchto internetových stránek je obchodní společnost M Motors CZ s.r.o., se sídlem Výstavní 1130/119, 703 00 Ostrava-Vítkovice, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění („autorský zákon“), oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Vstupem na tyto internetové stránky a jejich použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, že jste jim porozuměli, a vyjadřujete svůj souhlas se všemi podmínkami a ustanoveními uvedenými v těchto podmínkách a zavazujete se je dodržovat.

Společnost M Motors CZ s.r.o. je oprávněna kdykoliv změnit tyto podmínky a veškeré jiné informace obsažené na těchto internetových stránkách. Přístupem na tyto internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s aktuálním zněním podmínek. Společnost M Motors CZ s.r.o. může rovněž kdykoliv bez upozornění měnit produkty nebo služby popsané na těchto internetových stránkách.

Způsob používání

Užívat portál jinak než pro osobní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany provozovatele.

Zavazujete se, že se při používání portálu budete řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito podmínkami a nebudete jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele. Dále se zavazujete, že zejména nebudete zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat či měnit jejich obsah.

Ochrana autorských práv

Provozovatel upozorňuje, že veškerý obsah stránek tvořící textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty, kresby, grafiky, design, loga, ikony, obrázky, ukázky audio a video, fotografie, programy a technologie, jakož i internetové stránky jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu, podléhají právní ochraně dle autorského zákona a dle dalších právních předpisů platných a účinných na území České republiky.

Všechny obchodní značky a loga uvedená na těchto internetových stránkách jsou registrovanými nebo neregistrovanými označeními společnosti M Motors CZ s.r.o. Obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách nikoho neopravňuje k použití ochranné známky, značky nebo využití autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví provozovatele bez písemného souhlasu provozovatele.

Tento portál a jeho obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele rozmnožován, rozšiřován nebo měněn, případně překládán nebo jinak upravován jakýmkoli jiným způsobem. Obsah a materiály určené ke stahování se smí rozmnožovat nebo stahovat pouze pro nekomerční osobní užití, pokud provozovatel nestanoví jinak. Obsah internetových stránek může také zčásti nebo zcela podléhat právům třetích osob.

V případě neoprávněného užití obsahu internetových stránek může společnost M Motors CZ s.r.o. nebo jiná oprávněná osoba uplatnit svá práva z takového porušení bez jakýchkoliv omezení.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah portálu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, úplnost a aktuálnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Prezentace zboží nebo služeb na internetových stránkách se nepovažuje za návrh dodat zboží nebo poskytnout službu ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, ušlý zisk nebo nemajetkovou újmu, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním portálu.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za obsah umístněný na internetové stránky třetí stranou, reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím těchto internetových stránek.

Tyto internetové stránky mohou odkazovat na jiné stránky, které nejsou provozovány provozovatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek, na které je odkazováno, a odkázání neznamená schválení těchto stránek ze strany provozovatele. Provozovatel nemá kontrolu nad obsahem odkazovaných stránek a nenese odpovědnost za žádné následky jakkoliv vyplývající z použití odkazů nebo jiných internetových stránek.

Upozorňujeme Vás, že důvěrnost korespondence zasílané prostřednictvím sítě Internet nelze zaručit na 100%. Společnost M Motors CZ s.r.o. zajišťuje bezpečnost a důvěrnost komunikace na portálu standardními technickými prostředky.

Ochrana osobních údajů

Tento portál lze používat pouze s předchozím poskytnutím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů („ZOOÚ“), na základě kterých má uživatel přidělené své přihlašovací údaje.

Prohlašujete, že všechny informace a osobní údaje poskytujete prostřednictvím internetových stránek dobrovolně.

Souhlasíte, že v případě, že poskytnete Vaše osobní údaje prostřednictvím portálu, tyto mohou být využité v rozsahu a za účelem, ke kterému byly provozovateli poskytnuty, a to pro (i) analýzu prodejů, statistické účely, zlepšování obsahu portálu, (ii) ochranu práv a oprávněných zájmů provozovatele, (iii) informování o produktech provozovatele a přímý marketing provozovatele včetně zasílání obchodních sdělení, (iv) pro registraci v internetovém obchodě a (v) uzavírání smluvních vztahů a jejich realizace, a to na maximální dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu, pokud právní předpisy nevyžadují delší dobu zpracování.

Zpracovávané osobní údaje budou zahrnovat titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, obchodní firmu a telefonní číslo.

Zpracování osobních údajů bude spočívat zejména ve shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně i manuálně tak, aby tato činnost odpovídala výše uvedeným účelům zpracování.

Osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem samostatně nebo prostřednictvím dalších zpracovatelů, které je možné najít v registraci M Motors CZ s.r.o. provedené u ÚOOÚ.

Máte právo přístupu k osobním údajům dle § 12 ZOOÚ a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ.

Provozovatel přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto internetových stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 8. 4. 2016.